Hoe zien de
schoolloopbanen
van de leerlingen
op uw school eruit?
Slagen leerlingen met
een maatschappij-
profiel vaker dan
leerlingen met een
natuurprofiel?
Kiezen leerlingen
met relatief hoge
cijfers vaker voor een
natuur & techniek-
profiel?
En welke invloed
heeft de school
hierop?

HET ONDERZOEK FLOW-VO

In het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen kiezen uit een groot aantal schoolvakken, profielen en schoolniveaus, afhankelijk van hun leerprestaties en interesses. De keuzemogelijkheden die leerlingen hebben zijn ook afhankelijk van het aanbod van de school. De gekozen route bepaalt voor een groot deel de verdere loopbaan(kansen). Een voorbeeld hiervan is de beperking in studiekeuzemogelijkheden op basis van het profiel en de vakken die een leerling gekozen heeft in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Wat houdt dit onderzoek in?
Om inzicht te krijgen in de schoolloopbanen en bijbehorende keuzeprocessen bestuderen we in Flow-vo de gehele schoolloopbaan van leerlingen in het voortgezet onderwijs, van leerjaar 1 tot en met het examenjaar. We kijken naar de gevolgde route, de profielkeuze en de vakkenkeuze. Hierbij is ook aandacht voor het aanbod van de school en de adviezen die de school aan de leerlingen geeft over hun keuzemogelijkheden. We brengen in kaart welke keuzemogelijkheden er zijn en de leerlingen ervaren als daadwerkelijke keuzemogelijkheid of mogelijk keuzealternatief, en welke schoolloopbanen leerlingen doorlopen. We onderzoeken in hoeverre profiel- en vakkenkeuzes beïnvloed en ingeperkt of verruimd worden door het beleid en de (adviserings)cultuur van een school en in hoeverre de keuzes die leerlingen (willen) maken, verklaard kunnen worden door hun schoolprestaties uit voorgaande jaren en andere achtergrondkenmerken.

VOOR HET SCHOOLTEAM

Deelname aan het onderzoek houdt in dat wij, met toestemming van leerlingen en ouders/verzorgers, loopbaan- en achtergrondgegevens van leerlingen opvragen vanuit het leerlingvolgsysteem. Verder nemen we…

Lees meer…


VOOR DE LEERLINGEN

In het schooljaar 2018/2019 zal aan de examenleerlingen gevraagd worden een aantal achtergrondgegevens (bijvoorbeeld geslacht en leeftijd) in te vullen die nog niet bekend zijn bij de school. Daarnaast zal er twee keer een vragenlijst…

Lees meer…


KEUZEAPP

Om een nieuwe generatie leerlingen te helpen bij het maken van hun keuzes zal een online keuzeapp worden ontwikkeld. Leerlingen, ouders en verzorgers, leerkrachten, mentoren en decanen kunnen gebruik maken van deze keuzeapp…

Lees meer…

PUBLICATIES

Op basis van onderzoeksresultaten binnen het onderzoeksproject Flow-vo zijn er een aantal publicaties verschenen. Hier vindt u een lijst van de publicaties met bijbehorende links naar de artikelen:

Lees meer…